Aktiespararna Villaförsäkring

Med Villaförsäkringen hos oss får du en omfattande och trygg försäkring som du enkelt kan skräddarsy med olika tillägg. För dig som vill ha en försäkring med ännu större omfattning finns möjligheten att teckna vår absolut bästa villaförsäkring – Supervilla.

I Supervilla ingår bland annat flera av våra tilläggsförsäkringar till ett rabatterat pris, ett utökat skydd för skador i våtrum och vid läckage och möjlighet till högre ersättning vid andra skador på dina byggnader. När du tecknar Bil- och Villahemförsäkring samtidigt får du den maximala rabatten – 20 % rabatt på Villahemförsäkringen och 10 % rabatt på Bilförsäkringen.

Lämna dina uppgifter så återkommer vi till dig med ett pris på din Villaförsäkring:

tre smarta fördelar

Samlingsrabatt upp till 20 %

När du tecknar flera försäkringar får du upp till 20 % rabatt på din Villa- eller Villahemförsäkring.

Hjälp dygnet runt

Oavsett vilken tid på dygnet som du behöver oss finns vi här för dig. Vår skadejour har öppet dygnet runt om du skulle drabbas av en plötslig skada.

Sanering mot skadedjur ingår

Sanering av skadedjur, virkesförstörande insekter och skydd mot äkta hussvamp ingår i Villaförsäkringen.

detta ingår i villaförsäkringen

Scrolla till höger i tabellen för att se hela prislistan.

Villaförsäkring

Supervilla

Villaförsäkringen gäller vid stöldskador på bostadshuset, stöld av byggnadstillbehör samt även för stöld av trädgårdsredskap, trädgårdsmöbler, badtunna, grillar och terrassvärmare. Hemförsäkringen gäller för stöld vid inbrott i bostaden. Gäller även vid stöld i gemensamhetsutrymme (t.ex. gemensamt garage), förrådsutrymme, bilen, på arbetsplats eller egendom som du har med dig utanför bostaden (bortaskydd). Högsta ersättning för egendom i bostaden är valt försäkringsbelopp. Högsta ersättning för egendom på annan plats (bortaskydd) är 80 000 kr. Om du har Superhem ersätter vi egendom på annan plats
(bortaskydd) med högst 100 000 kr.

Ersätter skador på bostaden och ditt lösöre när eld kommit lös, vid kortslutning, nedsotning och blixtnedslag.

Ersätter skador på bostaden och ditt lösöre som orsakats vid läckage från ledningssystem, akvarium och vattensäng.

Ersätter egendom som skadats vid storm, hagel, jordrörelse, snötryck och översvämning.

Ersätter skador på dina olika hushållsmaskiner t ex spis, kyl, frys, tvätt- och diskmaskin samt skador på installationer och maskiner för vatten, värme, avlopp, ventilation, gas eller elektricitet.

Ersätter skada på byggnad under uppförande och vid om- eller tillbyggnad inkl. arbetsbodar, verktyg och material för bygget.

Om du krävs på skadestånd utreder vi om du är skadeståndsskyldig, förhandlar med den som kräver dig på skadestånd samt betalar det skadestånd som du eventuellt måste betala enligt skadeståndsrättsliga regler. Högsta ersättning är 5 000 000 kr.

Ersätter dina advokatkostnader vid vissa tvister. Självrisken är 25 % av kostnaden, lägst grundsjälvrisken. Högsta ersättning är 250 000 kr.

Ersätter skada orsakad av husbock, hästmyra och annan virkesförstörande insekt. Försäkringen omfattar även bekämpning av vägglöss, kackerlackor, mjölbaggar, brödbaggar, pälsängrar, fläskängrar som förekommer i bostadshuset och som kan utgöra sanitär olägenhet.

Försäkringen gäller för kostnad av sanering och reparation vid invändiga angrepp på bostadsbyggnaden av äkta hussvamp. Högsta ersättning är 500 000 kr.

(upp till 1 000 000 kr)

(upp till 2 000 000 kr)

Försäkringen ersätter invändig sanering av bostadsbyggnad mot insekter, råttor och möss samt utvändig sanering av bostadsbyggnad mot getingar. Försäkringen gäller utan självrisk.

Åldersavdraget på skadade byggnadsdelar i villabyggnad begränsas till högst 10 000 kr per skadetillfälle. Utan Supervilla, där detta moment ingår, görs åldersavdrag med upp till 100 000 kr.

Ersätter skada på villabyggnad som orsakas av att vatten plötsligt och oförutsett trängt in genom yttertak eller fasad (ovan mark). Högsta ersättning är 20 000 kr.

Vid ersättningsbar läckageskada genom tät- och ytskikt, som motsvarar kravet i gällande bygg- och branschregler vid byggnads- eller ombyggnadstillfället, ersätts ytskikt.

Försäkringen ersätter plötsliga och oförutsedda händelser på byggnaden. Väljs försäkringen som tillägg till Villaförsäkring ersätts skador med upp till 75 000 kr. I Supervilla ingår redan tillägget och med ett högre ersättningsbelopp, som ersätter skador med upp till 150 000 kr.

Tillägg

upp till 75 000 kr

upp till 150 000 kr

detta ingår i hemförsäkringen

Scrolla till höger i tabellen för att se hela prislistan.

Hemförsäkring

Superhem

Försäkringen ger dig ersättning för dina saker i din bostad om de skadas t ex av en brand, ett läckage eller om de blir stulna i samband med ett inbrott. Du väljer själv vilket lösöresbelopp du vill försäkra.

Försäkringen ger dig ersättning för saker du tar med dig utanför bostaden. Högsta ersättning för egendom på annan plats (bortaskydd) är 80 000 kr. Om du tecknat Superhem ersätter vi dina saker med upp till 100 000 kr.

Om du flyttar omfattar hemförsäkringen både din gamla och nya bostad under 45 dagar från flyttdatum.

Försäkringen ersätter den egendom du tar med dig på resa samt, kostnader för sjukhus- och läkarvård, merkostnader samt outnyttjad resekostnad om resan inte kunnat fullföljas p.g.a. exempelvis akut sjukdom eller olycksfall. Försäkringen gäller vid privat utlandsresa eller resa i Sverige, med minst en övernattning, under de första 45 dagarna.

Om du har blivit utsatt för misshandel eller sexualbrott och gärningsmannen är okänd eller saknar betalningsförmåga kan du få ersättning för dina personskador. Högsta ersättning är 1 000 000 kr.

ID-skydd ger dig hjälp att begränsa skadan vid en identitetsstöld. Du kan även få information om hur du kan förebygga och upptäcka om du fått din identitet stulen.

Webbrensning är avsedd som en hjälp att avlägsna oönskat och kränkande innehåll som har offentliggjorts på internet utan ditt samtycke. I webbrensning ingår även att avsluta falska profiler som har registrerats i ditt namn.

Om du råkat ut för överfall, våldtäkt samt brand eller inbrott i din bostad kan du få krishjälp av psykolog. Försäkringen ersätter upp till 10 behandlingstillfällen och högsta ersättning är 10 000 kr. Försäkringen gäller utan självrisk.

Försäkringen ersätter skada på eller stöld av golfutrustning. Högsta ersättningsbelopp för golfutrustning är 30 000 kr, kontanter 500 kr och stöldbegärlig egendom 2 000 kr. Du får ersättning vid hole-in-one med 1 000 kr. Självrisken är 1 500 kr (ingen självrisk på hole-in-one).

För elektronik som inte uppnått 4 års ålder får du motsvarande ny utrustning om den skadas eller slutar att fungera. Med elektronik avses hushållsmaskin, stationär dator och stationär apparat för ljud- och/eller bildåtergivning.

Ger ersättning med upp till 75 000 kr om du förlorar eller skadar dina saker på grund av en plötslig och oförutsedd händelse. Vid förlust av saker utanför hemmet ersätter vi upp till 20 000 kr om du inte har Superhem, då ersätter vi upp till 75 000 kr. Självrisken är 1 500 kr.

Tillägg

Försäkringen omfattar avbeställningsskydd för hela familjen och alla resor under försäkringsperioden. Du får ersättning vid person- eller bagageförsening samt en ersättningsresa om mer än halva restiden har blivit förstörd av t ex sjukdom eller olycksfall. Högsta ersättningsbelopp för avbeställningsskydd och ersättningsresa är 25 000 kr per person och 75 000 kr sammanlagt. Resextra gäller utan självrisk.

Tillägg

Försäkringen gäller för dig och dina familjemedlemmar och ersätter personskador till följd av olycksfall som inträffat under fritiden. Högsta ersättning för medicinsk invaliditet är 20 pbb (pris bas belopp) och vid dödsfall 0,5 pbb. Självrisken är 1 500 kr (ingen självrisk för invaliditets- och dödsfallsersättningen).

Tillägg Tillägg

Försäkringen ersätter skada genom plötslig och oförutsedd händelse på båt som är högst 6 m lång och 2 m bred, vars segelyta är högst 15 kvm och motorstyrka högst 15 hk. Högsta ersättning är 50 000 kr och självrisken är 1 500 kr.

Tillägg Tillägg

mer information

Om det inträffar en skada och du ska få ersättning från din försäkring behöver du ibland betala självrisk. Det är din del av skadekostnaden. Grundsjälvrisken väljer du själv mellan 1 500 kr, 3 000 kr, 5 000 kr och 8 000 kr. Ibland gäller särskilda självrisker och dessa finns angivna under respektive avsnitt i de fullständiga villkoren. Vid ersättning av en skada drar vi självrisken efter eventuella åldersavdrag men före eventuell nedsättning på grund av aktsamhetskrav. Du behöver bara betala en självrisk, den högsta, per skadetillfälle även om flera försäkringar hos oss behöver utnyttjas.